T̼S̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼L̼ò̼n̼g̼

0
962

V̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼”̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼”̼.̼
̼̼H̼a̼y̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼D̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼L̼Ý̼ ̼D̼O̼ ̼G̼Ì̼ ̼B̼A̼O̼ ̼B̼I̼Ệ̼N̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼C̼H̼O̼ ̼1̼ ̼K̼Ẻ̼ ̼B̼Ạ̼O̼ ̼H̼À̼N̼H̼ ̼T̼R̼Ẻ̼ ̼E̼M̼ ̼Đ̼Ế̼N̼ ̼T̼Ử̼ ̼V̼O̼N̼G̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼.̼ ̼̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼0̼2̼2̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼”̼đ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼”̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼.̼ o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼m̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼2̼6̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼2̼6̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼?̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼,̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼̼N̼ữ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼á̼u̼”̼.̼ ̼̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here