Rù̲n̲ǥ m̲ì̲n̲h̲ t̲a̲n̲ǥ v̲ật̲

0
181

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼A̼.̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼ ̼

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'HƯUCÃNG Rùng mình bản lời khai nghi của gã nhân tình bạo hành bé 3 tuổi: Dùng tạ đóng đinh vào đầu'

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼A̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼,̼1̼c̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼0̼2̼k̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼.̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼1̼1̼,̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼.̼ố̼c̼ ̼d̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼í̼t̼,̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼ ̼g̼ã̼.̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼9̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼?̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼?̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼9̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼…̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼-̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼9̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼?̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.̼

Ai đã găm đinh vào đầu bé gái 3 tuổi tại Hà Nội? - VietNamNet

H̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼o̼á̼t̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

Vụ bé 3 tuổi có 9 dị vật giống đinh găm vào đầu: Cảnh sát hình

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ấ̼y̼ ̼“̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼n̼ợ̼”̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼n̼ợ̼”̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

Bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào đầu: Tình nhân của người mẹ là nghi phạm

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼u̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼t̼h̼ù̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼?̼

̼V̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here